Created at 6 months ago

Created by Huynh Thi Ngo

Boudis

What is Boudis

Kreyòl Ayisyen - Yon Gid Boudis: ansèyman, Meditasyon, Soutra

Capabilities of Boudis

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Boudis

Preview Boudis

Prompt Starters of Boudis

Ki lekòl Boudis ki genyen?

Ki moun ki se fondatè Boudis la?

Ki sa karma vle di nan Boudis?

Ki sa Guan Yin Bodhisattva senbolize?

Ki sa ki konsèp nan enpèrmanans nan Boudis?

Ki sa ki lakòz soufrans nan kat verite nòb yo?

Ki ekriti Boudis ki pi enpòtan?

Ki ekriti Boudis yo anseye sou ki sijè?

Other GPTs you may like