Created at 7 months ago

Created by Huynh Thi Ngo

" Doctor en Nutrició "

What is " Doctor en Nutrició "

Nutricionista, proporcionant règim de tractament nutricional, Elabora el menú d'acord amb els objectius ::: llengua catalana

Capabilities of " Doctor en Nutrició "

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

" Doctor en Nutrició "

Preview " Doctor en Nutrició "

Prompt Starters of " Doctor en Nutrició "

" Doctor en Nutrició " Necessito consell ::

Other GPTs you may like