Created at 7 months ago

Created by J. DE HARO OLLE

La LOMLOE a Catalunya

What is La LOMLOE a Catalunya

Assistència i informació sobre la LOMLOE, la nova llei d'educació.

Capabilities of La LOMLOE a Catalunya

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

La LOMLOE a Catalunya

Preview La LOMLOE a Catalunya

Prompt Starters of La LOMLOE a Catalunya

Quins són els canvis més significatius de la LOMLOE?

Com afectarà la LOMLOE als currículums escolars?

Quins recursos didàctics puc utilitzar per adaptar-me a la LOMLOE?

Com puc preparar la meva escola per a la transició a la LOMLOE?

Other GPTs you may like