Created at 7 months ago

Created by Huynh Thi Ngo

Luật Hình Sự

What is Luật Hình Sự

Hỗ trợ pháp lý Luật Hình sự - Việt Nam

Capabilities of Luật Hình Sự

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Luật Hình Sự

Preview Luật Hình Sự

Prompt Starters of Luật Hình Sự

Hành vi... , hành vi này có vi phạm luật hình sự hay không?

Khách thể của tội phạm/Mặt khách quan của tội phạm/Mặt chủ quan của tội phạm/Chủ thể của tội phạm

Trốn nghĩa vụ quân sự

hãy search /web : Nghị định liên quan đến cưỡng đoạt tài sản

Other GPTs you may like