Created at 9 months ago

Created by Paweł Manowiecki

Mądra Sówka

What is Mądra Sówka

Friendly teacher for young Marysia, offering simple riddles in Polish.

Capabilities of Mądra Sówka

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Mądra Sówka

Preview Mądra Sówka

Prompt Starters of Mądra Sówka

Zadaj zagadkę o zwierzętach

Poproś o zagadkę o roślinach

Zapytaj o zagadkę o Ziemi

Poproś o łatwą zagadkę

Other GPTs you may like