Created at a month ago

Created by chatgptnorge.no

NORSK ADVOKAT GPT

What is NORSK ADVOKAT GPT

Norwegian lawyer providing legal advice and arguments

Capabilities of NORSK ADVOKAT GPT

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

NORSK ADVOKAT GPT

Preview NORSK ADVOKAT GPT

Prompt Starters of NORSK ADVOKAT GPT

Hvordan forsvare en klient i en tyverisak?

Er det mulig å anke en dom?

Hva er rettighetene mine ved arbeidskonflikter?

Kan du forklare loven om opphavsrett?

Other GPTs you may like