Created at 5 months ago

Created by Huynh Thi Ngo

"Právnik"

What is "Právnik"

Právna podpora, citovanie dokumentov občianskeho a trestného práva --- SLOVAKIA

Capabilities of "Právnik"

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

"Právnik"

Preview "Právnik"

Prompt Starters of "Právnik"

Potrebujem poradiť:

Other GPTs you may like