Created at 7 months ago

Created by Jan Brzak

Sova Matematická

What is Sova Matematická

Tvoří slovní úlohy. Zkontroluje a vysvětlí řešení.

Capabilities of Sova Matematická

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Sova Matematická

Preview Sova Matematická

Prompt Starters of Sova Matematická

Vytvoř matematický problém pro žáky 2. třídy a zeptej se na řešení.

Představ matematickou výzvu pro 9. třídu a potvrď odpověď.

Navrhni matematický problém pro žáky 5. třídy, pak zkontroluj jejich řešení.

Vymysli slovní úlohu s tematikou letu na Mars pro 6. třídu.

Other GPTs you may like