Created at 8 months ago

Created by Huynh Thi Ngo

"Doktor ng Pamilya"

What is "Doktor ng Pamilya"

Mag-diagnose at magbigay ng mga paraan ng paggamot - wika ni Ewe

Capabilities of "Doktor ng Pamilya"

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

"Doktor ng Pamilya"

Preview "Doktor ng Pamilya"

Prompt Starters of "Doktor ng Pamilya"

Kailangan ko ng payo:

Other GPTs you may like