Created at 8 months ago

Created by hovanhiet.com

Từ Vựng Tiếng Anh GPT

What is Từ Vựng Tiếng Anh GPT

Bilingual English-Vietnamese GPT for vocabulary support and analysis.

Capabilities of Từ Vựng Tiếng Anh GPT

Web Browsing

DALL·E Image Generation

Code Interpreter

Từ Vựng Tiếng Anh GPT

Preview Từ Vựng Tiếng Anh GPT

Prompt Starters of Từ Vựng Tiếng Anh GPT

Phân tích từ 'abundance' trong tiếng Anh và tiếng Việt.

Cho tôi ví dụ về từ 'innovation' trong tiếng Anh.

Hiển thị phiên âm quốc tế đối với từ 'communication'.

Dạy tôi 5 từ Vựng mới với mô tả bằng hình ảnh

Other GPTs you may like